Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

“คำตรงข้าม” 300 คู่ ตั้งแต่ A-Z พร้อมคำแปลไทย (Test)

 e4thaisab

ไฮไล์คอลัมน์ต่อจากคำศัพท์ เพื่อดูคำแปลเป็นภาษาไทย

A

A

absent – present

ไม่อยู่ - อยู่

abundant – scarce

มากมาย - ขาดแคลน

accept – decline, refuse

ยอมรับ - ปฏิเสธ

accurate – inaccurate

ถูกต้อง - ไม่ถูกต้อง

admit – deny

ยอมรับ - ปฏิเสธ

advantage – disadvantage

ข้อได้เปรียบ - ข้อเสียเปรียบ

against – for

ต่อต้าน - สนับสนุน

agree – disagree

เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย

alive – dead

ยังมีชีวิต - ตายแล้ว

all – none, nothing

ทั้งหมด - ไม่มีเลย,ไม่มีอะไร

ally – enemy

พันธมิตร - ศัตรู

always – never

เสมอ - ไม่เคย

ancient – modern

สมัยโบราณ - สมัยใหม่

answer – question

ตอบ - ถาม

antonym – synonym

คำตรงกันข้าม - คำพ้องความหมาย

apart – together

แยกกัน - อยู่ด้วยกัน

appear – disappear, vanish

ปรากฏ - หายไป

approve – disapprove

อนุมัติ - ไม่อนุมัติ

arrive – depart

มาถึง - ออกเดินทาง

artificial – natural

ของทำเทียม - ของเป็นธรรมชาติ

ascend – descend

ขึ้น - ลง

attic – cellar

ห้องใต้หลังคา - ห้องใต้ดิน

attractive – repulsive

น่าสนใจ - น่ารังเกียจ

awake – asleep

ตื่น - หลับ

B

B

backward – forward

ย้อนกลับ - ไปข้างหน้า

bad – good

เลว - ดี

beautiful – ugly

สวย - น่าเกลียด

before – after

ก่อน - หลัง

begin – end

เริ่มต้น - สิ้นสุด

below – above

ด้านล่าง - ด้านบน

bent – straight

โค้งงอ - ตรง

best – worst

ดีที่สุด - แย่ที่สุด

better – worse, worst

ดีกว่า - แย่กว่า, แย่ที่สุด

big – little, small

ใหญ่ - เล็ก,น้อย

bitter – sweet

ขม - หวาน

black – white

ดำ - ขาว

blame – praise

ตำหนิ - สรรเสริญ

bless – curse

อวยพร - สาป

bold – meek, timid

กล้าหาญ - ขี้อาย

borrow – lend

ขอยืม - ให้ยืม

bottom – top

ด้านล่าง - ด้านบน

bound – unbound, free

ผูกไว้ - ไม่ได้ผูก, เป็นอิสระ

boundless – limited

ไม่มีที่สิ้นสุด - จำกัด

boy – girl

เด็กชาย  - เด็กหญิง

brave – cowardly

กล้าหาญ - ขี้ขลาด

bright – dim, dull

สว่าง - สลัว,หมองคล้ำ

brighten – fade

จ้าขึ้น - จางลง

broad – narrow

กว้าง - แคบ

build – destroy

สร้าง - ทำลาย

C

C

calm – windy

สงบ - ​​ลมแรง

can – cannot, can’t

สามารถ - ไม่สามารถ

capable – incapable

มีความสามารถ - ไม่สามารถ

captive – free

ถูกจับตัว - เป็นอิสระ

careful – careless

ระมัดระวัง - ประมาท

cheap – expensive

ถูก - แพง

cheerful – sad, discouraged, dreary

ร่าเริง - เศร้าใจ,ท้อแท้,น่าเบื่อ

clear – cloudy, opaque

ฟ้าโล่ง,โปร่ง  - มีเมฆครึ้ม,ทึบ

clever – stupid

ฉลาด - โง่

clockwise – counterclockwise

ตามเข็มนาฬิกา - ทวนเข็มนาฬิกา

close – far, distant

ใกล้ - ห่าง,ไกล

closed – ajar, open

ปิด - แง้ม, เปิด

clumsy – graceful

เงอะงะ - สง่างาม

cold – hot

เย็น - ร้อน

combine – separate

รวม - แยก

come – go

มา - ไป

comfort – discomfort

ความสะดวกสบาย - ความไม่สะดวกสบาย

common – rare

สามัญ - หายาก

compulsory – voluntary

บังคับ - สมัครใจ

conceal – reveal

ปกปิด - เปิดเผย

contract – expand

หดตัว - ขยาย

cool – warm

เย็น - อุ่น

correct – incorrect, wrong

ถูกต้อง - ไม่ถูกต้อง,ผิด

courage – cowardice

ความกล้าหาญ - ความขี้ขลาด

courteous – discourteous, rude

สุภาพ - ไม่สุภาพ,หยาบคาย

create – destroy

สร้างสรรค์ - ทำลาย

crooked – straight

คดเคี้ยว - ตรง

cruel – kind

โหดร้าย - ใจดี

D

D

dangerous – safe

อันตราย - ปลอดภัย

dark – light

มืด - สว่าง

day – night

วัน - คืน

daytime – nighttime

เวลากลางวัน - เวลากลางคืน

dead – alive

ตาย - มีชีวิตอยู่

decline – accept, increase

ปฏิเสธ,น้อยลง - ยอมรับ,เพิ่มขึ้น

decrease – increase

ลดลง - เพิ่มขึ้น

deep – shallow

ลึก - ตื้น

definite – indefinite

แน่นอน - ไม่แน่นอน

demand – supply

อุปสงค์,ต้องการ - อุปทาน,จัดให้

despair – hope

สิ้นหวัง - มุ่งหวัง

dim – bright

สลัว - สดใส

disappear – appear

หายไป - ปรากฏ

discourage – encourage

ทำให้ท้อแท้ - ทำให้มีกำลังใจ

diseased – healthy

เป็นโรค - มีสุขภาพดี

down – up

ลง - ขึ้น

downwards – upwards

ลงล่าง - ขึ้นบน

dreary – cheerful

น่าเบื่อ - ร่าเริง

dry – moist, wet

แห้ง - ชุ่มชื้น,เปียก

dull – bright, shiny

ทึม,ทึบ - สว่าง,สดใส

dusk – dawn

พลบค่ำ - รุ่งอรุณ

E

E

early – late

เนิ่น ๆ,แต่เช้า - สาย

east – west

ทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก

easy – hard, difficult

ง่าย - ยาก

empty – full

ว่างเปล่า - เต็ม

encourage – discourage

ทำให้มีกำลังใจ - ทำให้ท้อแท้ 

end – begin, start

สิ้นสุด - เริ่มต้น

enter – exit

เข้า - ออก

even – odd

(เลข)คู่ - (เลข)คี่

expand – contract

ขยาย - หดตัว

export – import

ส่งออก - นำเข้า

exterior – interior

ส่วนนอก - ส่วนใน

external – internal

อยู่ข้างนอก - อยู่ข้างใน

F

F

fade – brighten

จาง - สว่างขึ้น

fail – succeed

ล้มเหลว - ประสบความสำเร็จ

false – true

ผิด - ถูก

famous – unknown

มีชื่อเสียง - ไม่เป็นที่รู้จัก

far – near

ใกล้ - ไกล

fast – slow

เร็ว - ช้า

fat – thin

อ้วน - ผอม

feeble – strong, powerful

อ่อนแอ - แข็งแรง,มีพลัง

few – many

น้อย - มาก 

find – lose

พบ - ทำหาย

first – last

ครั้งแรก - ครั้งสุดท้าย

float – sink

ลอย - จม

fold – unfold

พับ - คลี่

foolish – wise

โง่ - ฉลาด

for – against

สนับสนุน  - ต้าน

fore – aft

ไปทางหัวเรือ - ไปทางท้ายเรือ

forget – remember

ลืม - จำ

fortunate – unfortunate

โชคดี - โชคร้าย

found – lost

พบ - สูญหาย

free – bound, captive

เป็นอิสระ - ผูกมัด, ถูกจับ

frequent – seldom

บ่อยครั้ง - นาน ๆ ครั้ง

fresh – stale

สด,ใหม่ - เก่า,ค้าง

friend – enemy

เพื่อน - ศัตรู

full – empty

เต็ม - ว่างเปล่า

G

G

generous – stingy

เผื่อแผ่ - ตระหนี่

gentle – rough

อ่อนโยน - หยาบ

get – give

รับ - ให้

giant – tiny, small, dwarf

ใหญ่,ยักษ์ - เล็ก,น้อย

girl – boy

เด็กหญิง - เด็กชาย

give – receive, take

ให้ - รับ

glad – sad, sorry

ดีใจ - เศร้า,เสียใจ

gloomy – cheerful

มืดมน - ร่าเริง

go – stop

ไป - หยุด

good – bad, evil

ดี - ชั่ว,เลว,ร้าย

grant – refuse

อนุญาต - ปฏิเสธ

great – tiny, small, unimportant

ใหญ่ - เล็ก,น้อย,ไม่สำคัญ

grow – shrink

เติบโต - หดตัว

guest – host

แขก - เจ้าของบ้าน

guilty – innocent

มีความผิด - ไม่ผิดตามข้อกล่าวหา

H

H

happy – sad

มีความสุข - เศร้า

hard – easy

ยาก - ง่าย

hard – soft

แข็ง - นุ่ม

harmful – harmless

เป็นอันตราย - ไม่เป็นอันตราย

harsh – mild

รุนแรง - อ่อน

hate – love

เกลียด - รัก

the haves – the have-nots

คนร่ำรวย - คนยากไร้

healthy – diseased, ill, sick

มีสุขภาพดี - ป่วย,เป็นโรค

heaven – hell

สวรรค์  - นรก

heavy – light

หนัก - เบา

help – hinder

ช่วย - ขัดขวาง

here – there

ที่นี่ - ที่นั่น

hero – coward

คนกล้า - คนขี้ขลาด

high – low

สูง - ต่ำ

hill – valley

เนินเขา - หุบเขา

hinder – help

ขัดขวาง - ช่วย

honest – dishonest

ซื่อสัตย์ - ขี้โกง

horizontal – vertical

แนวนอน - แนวตั้ง

hot – cold

ร้อน - เย็น

humble – proud

อ่อนน้อมถ่อมตน - หลงตัวเอง

I

I

ill – healthy, well

ป่วย - สุขภาพดี

immense – tiny, small

ใหญ่โต - เล็กน้อย

important – trivial

สำคัญ - ไม่สำคัญ

in – out

เข้า - ออก

include – exclude

รวมถึง - ไม่รวม

increase – decrease

เพิ่มขึ้น - ลดลง

inferior – superior

ด้อยกว่า - ดีกว่า

inhale – exhale

หายใจเข้า - หายใจออก

inner – outer

ภายใน - ภายนอก

inside – outside

ข้างใน - ข้างนอก

intelligent – stupid, unintelligent

ฉลาด - โง่

intentional – accidental

โดยตั้งใจ -  โดยบังเอิญ

interesting – boring

น่าสนใจ - น่าเบื่อ

interesting – dull, uninteresting

น่าสนใจ - ไม่น่าสนใจ

interior – exterior

ภายใน - ภายนอก

internal – external

อยู่ข้างใน - อยู่ข้างนอก 

J

J

join – separate

เข้าร่วม - แยกกัน

junior – senior

ผู้น้อย - ผู้ใหญ่

just – unjust

ยุติธรรม - ไม่ยุติธรรม

justice – injustice

ความยุติธรรม - ความอยุติธรรม

K

K

knowledge – ignorance

ความรู้ - ความไม่รู้

known – unknown

เป็นที่รู้จัก - ไม่เป็นที่รู้จัก

L

L

landlord – tenant

เจ้าของที่ - คนเช่าที่

large – small

ใหญ่ - เล็ก

last – first

สุดท้าย - แรก

laugh – cry

หัวเราะ - ร้องไห้

lawful – unlawful, illegal

ถูกกฎหมาย - ผิดกฎหมาย

lazy – industrious

ขี้เกียจ - ขยัน

leader – follower

ผู้นำ - ผู้ตาม

left – right

ซ้าย - ขวา

lend -borrow

ให้ยืม - ขอยืม

lengthen – shorten

ทำให้ยาว - ทำให้สั้น

lenient – strict

ผ่อนปรน - เข้มงวด

less – more

น้อยกว่า - มากกว่า

light – dark, heavy

สว่าง,เบา  - มืด,หนัก

like – dislike, hate

ชอบ - ไม่ชอบ,เกลียด

likely – unlikely

เป็นไปได้ - ไม่น่าเป็นไปได้

limited – boundless

จำกัด - ไม่มีที่สิ้นสุด

little – big

เล็ก - ใหญ่

long – short

ยาว - สั้น

loose – tight

หลวม - แน่น

lose – find

ทำหาย  - พบ

loss – win

ความพ่ายแพ้ - ความมีชัย

loud – quiet

ดัง - เงียบ

love – hate

รัก - เกลียด

low – high

ต่ำ - สูง

loyal – disloyal

ซื่อสัตย์ - ทรยศ

M

M

mad – sane

บ้า - มีสติดี

major – minor

หลัก - รอง

many – few

หลาย - น้อย

mature – immature

เป็นผู้ใหญ่แล้ว - ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะ

maximum – minimum

สูงสุด - ต่ำสุด

melt – freeze

หลอมละลาย - แข็งตัว

merry – sad

ร่าเริง - เศร้า

messy – neat

ยุ่งเหยิง - เรียบร้อย

minor – major

รอง - หลัก;  น้อย - ใหญ่

minority – majority

ส่วนน้อย - ส่วนใหญ่

miser – spendthrift

คนขี้เหนียว - คนสุรุ่ยสุร่าย

misunderstand – understand

เข้าใจผิด - เข้าใจ(ถูก)

more – less

มากขึ้น - น้อยลง

N

N

nadir – zenith

สถานการณ์ร้ายสุด - จุดสำเร็จสูงสุด

narrow – wide

แคบ - กว้าง

near – far, distant

ใกล้ - ไกล,ห่าง

neat – messy, untidy

เรียบร้อย - ยุ่งเหยิง,ไม่เป็นระเบียบ

never – always

ไม่เคย - สม่ำเสมอ

new – old

ใหม่ - เก่า

night – day

คืน - วัน

nighttime – daytime

ตอนกลางคืน - ตอนกลางวัน

no – yes

ไม่ - ใช่

noisy – quiet

ดังอึกทึก - เงียบสงบ

none – some

ไม่มีเลย - มีบ้าง

north – south

เหนือ - ใต้

O

O

obedient – disobedient

เชื่อฟัง - ไม่เชื่อฟัง

odd – even

คี่ - คู่

offer – refuse

เสนอให้ - ปฏิเสธ

old – new

เก่า - ใหม่

old – young

แก่ - หนุ่ม/สาว

on – off

เปิด - ปิด

open – closed, shut

เปิด - ปิด

opposite- same, similar

ตรงกันข้าม - เหมือนกัน,คล้าย ๆ กัน

optimist – pessimist

คนมองโลกในแง่ดี - คนมองโลกในแง่ร้าย

out – in

ออก - เข้า

outer – inner

ภายนอก - ด้านใน

over – under

ข้างบน - ข้างใต้

P

P

past – present

อดีต  - ปัจจุบัน

patient – impatient

ใจเย็น  - ใจร้อน

peace – war

สันติภาพ - สงคราม

permanent – temporary

ถาวร - ชั่วคราว

plentiful – scarce

อุดมสมบูรณ์ - ขาดแคลน

plural – singular

พหูพจน์ - เอกพจน์

poetry – prose

ร้อยกรอง - ร้อยแก้ว

polite – rude, impolite

สุภาพ - หยาบคาย,ไม่สุภาพ

possible – impossible

เป็นไปได้ - เป็นไปไม่ได้

poverty – wealth, riches

ความยากจน - ความร่ำรวย

powerful – weak

มีพลัง - อ่อนแอ

pretty – ugly

น่ารัก - น่าเกลียด

private – public

เป็นเรื่องส่วนตัว - เป็นเรื่องสาธารณะ

prudent – imprudent

รอบคอบ - ไม่รอบคอบ

pure – impure, contaminated

บริสุทธิ์ - ไม่บริสุทธิ์,ปนเปื้อน

push – pull

ดัน - ดึง

Q

Q

qualified – unqualified

มีคุณสมบัติ - ขาดคุณสมบัติ

question – answer

คำถาม -  คำตอบ

quiet – loud, noisy

เงียบ - ดัง, อึกทึก

R

R

raise – lower

เพิ่ม - ลด

rapid – slow

เร็ว - ช้า

rare – common

หายาก - มีทั่วไป

real – fake

จริง   -ปลอม

regular – irregular

สม่ำเสมอ - ไม่สม่ำเสมอ

rich – poor

รวย - จน

right – left, wrong

ขวา, ถูก  - ซ้าย, ผิด

right-side-up – upside-down

หัวตั้งขึ้น -   กลับเอาหัวลง

rough – smooth

มีผิวหยาบขรุขระ - มีผิวเรียบ

rude – courteous

หยาบคาย - สุภาพ

S

S

safe – unsafe

ปลอดภัย - ไม่ปลอดภัย

same – opposite

เหมือนกัน - ตรงข้าม

satisfactory – unsatisfactory

เป็นที่น่าพอใจ - ไม่เป็นที่น่าพอใจ

scatter – collect

กระจาย - รวบรวม

second-hand – new

มือสอง - ของใหม่

secure – insecure

ปลอดภัย - ไม่ปลอดภัย

separate – join, together

แยกกัน - เข้าร่วม,ด้วยกัน

serious – trivial

ร้ายแรง - เล็กน้อย

shallow – deep

ตื้น - ลึก

shrink – grow

หด - ขยาย

sick – healthy

ป่วย - สุขภาพดี

simple – complex, hard

ง่าย - ซับซ้อน,ยาก

singular – plural

เอกพจน์ - พหูพจน์

sink – float

จม - ลอย

slim – fat, thick

ผอม - อ้วน,หนา

slow – fast

ช้า - เร็ว

sober – drunk

ไม่เมา - เมา

soft – hard

นุ่ม - แข็ง

some – none

มีบ้าง - ไม่มีเลย

sorrow – joy

ความโศก - ความสุข

sour – sweet

เปรี้ยว - หวาน

sow -reap

หว่าน - เก็บเกี่ยว

start – finish

เริ่มต้น - จบสิ้น

stop – go

หยุด - ไป

straight – crooked

ตรง - คดเคี้ยว

strict – lenient

เคร่งครัด - ผ่อนปรน

strong – weak

แข็งแรง - อ่อนแอ

success – failure

ความสำเร็จ - ความล้มเหลว

sunny – cloudy

แดดจ้า - เมฆมาก

sweet – sour

หวาน - เปรี้ยว

synonym – antonym

คำพ้องความหมาย - คำความหมายตรงข้าม

T

T

take – give

รับ - ให้

tall – short

สูง - เตี้ย

tame – wild

เชื่อง - ไม่เชื่อง

them – us

พวกเขา - พวกเรา

there – here

ที่นั่น  - ที่นี่

thick – thin

หนา - บาง

tight – loose, slack

แน่น - หลวม,หย่อน

tiny – big, huge

เล็ก - ใหญ่

together – apart

อยู่ด้วยกัน - แยก

top – bottom

บน - ล่าง

tough – easy, tender

ยาก,เหนียว - ง่าย,นุ่ม

transparent – opaque

โปร่งใส - ทึบแสง

true – false

ถูก - ผิด

truth – falsehood, lie, untruth

ความจริง - ความเท็จ

U

U

under – over

ใต้ -  เหนือ

unfold – fold

คลี่  - พับ

unknown – known

ไม่เป็นที่รู้จัก - เป็นที่รู้จัก

unqualified – qualified

ขาดคุณสมบัติ - มีคุณสมบัติ

unsafe – safe

ไม่ปลอดภัย - ปลอดภัย

up – down

ขึ้น - ลง

upside-down – right-side-up

กลับเอาหัวลง - หัวตั้งขึ้น 

upstairs – downstairs

ชั้นบน - ชั้นล่าง

us – them

พวกเรา - พวกเขา

useful – useless

มีประโยชน์ - ไร้ประโยชน์

V

V

vacant – occupied

ว่าง -  มีคนใช้/อาศัย

vanish – appear

หายตัวไป - ปรากฏ

vast – tiny

กว้างใหญ่ - เล็ก

victory – defeat

ชัยชนะ - ความพ่ายแพ้

virtue – vice

คุณธรรม - ความชั่วร้าย

visible – invisible

มองเห็นได้ - มองไม่เห็น

voluntary – compulsory

สมัครใจ - บังคับ

W

W

war – peace

สงคราม - สันติภาพ

wax – wane

มากขึ้น - น้อยลง

weak – strong

อ่อนแอ - แข็งแรง

wet – dry

เปียก - แห้ง

white – black

ขาว - ดำ

wide – narrow

กว้าง - แคบ

win – lose

แพ้ - ชนะ

wisdom – folly, stupidity

ปัญญา - ความโง่เขลา

within – outside

ภายใน - ภายนอก

wrong – right

ผิด - ถูกต้อง

Y

Y

yes – no

ใช่ - ไม่ใช่

yin – yang

หยิน - หยาง

young – old

หนุ่ม/สาว - แก่เฒ่า

Z

Z

zenith – nadir

จุดสำเร็จสูงสุด - สถานการณ์ร้ายสุด 

zip – unzip

ปิดซิป -  เปิดซิป

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com