Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ชุดบัตรคำ Leveled Word Cards for English Language Development

card1-2
       วันนี้ผมมีชุดบัตรคำศัพท์สำหรับคุณครูใช้สอนเด็ก (และท่านที่สนใจการรื้อฟื้นคำศัพท์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน) มีทั้งหมด 5 ชุด ๆ ละประมาณ 200 คำ รวมทั้งหมด 1000 คำ แบ่งระดับง่าย-ยากจาก Grade 1 ถึง 5
       แต่ละ Grade ของชุดนี้ มี eBook 1 เล่ม และ card ซึ่งแปลงไฟล์ pdf ของหน้าหนังสือเป็นไฟล์ JPG คุณครูสามารถเลือกใช้ eBook และ card นี้สอนคำศัพท์เด็ก ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร อันนี้จริงในหนังสือเล่มนี้เขาก็แนะนำวิธีสอนคำศัพท์ไว้เหมือนกัน [→คลิกดู] แต่ผมคิดว่าคุณครูสามารถพลิกแพลงใช้สื่อการสอนชุดนี้ได้หลายวิธีตามที่เห็นสมควร

 card3-5

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com