Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

4 คำแนะนำจาก British Council ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

18

4 คำแนะนำจาก British Council ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้เก่งและได้ผล
【1】 เริ่มต้นด้วยการฝึกนิสัยการจดบันทึกในทุก ๆ วันให้เป็นนิสัย
【2】 ลองวาดภาพและเขียนอธิบายเรื่องราวตามจินตนาการเป็นภาษาอังกฤษ
【3】 เก่งภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม
【4】 ฝึกนึกคำและเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/%20how-to-improve-english-writing-skills-for-child 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com