Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทดสอบภาษาอังกฤษของตัวเอง

 test

ทดสอบภาษาอังกฤษของตัวเอง
【ลิงก์ 1 พื้นฐาน 】

== >  https://www.tolearnenglish.com/placement-test.php 

【ลิงก์ 2 มีให้เลือกเยอะ】

== >  https://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/index.php 

วิธีใช้ ลิงก์ 2
[1] ติ๊ก เลือก Beginners หรือ Intermediate หรือAdvanced
[2] คลิกเลือกหัวข้อในช่อง Latest test ▼
[3] คลิก Find
[4] คลิกหัวข้อที่ต้องการ ด้านล่าง

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com