Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

1000 Useful Words

Useful Words

==> 1000 Useful Words

ศัพท์พื้นฐาน 1000 คำในเล่มนี้ มีภาพสวย ๆ  ให้ศึกษา

เขาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการจดจำ

ทั้งเล่มมีเพียง 60 หน้า ท่านจะใช้เป็น Checklist ก็ได้ ว่าคำใดรู้จักแล้ว คำใดยังไม่รู้จักก็เลือกจำเฉพาะคำนั้น ๆ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com