Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ

  capture

สวัสดีครับ

การเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ ถ้าสมัยที่เรียนหนังสือก็จะอยู่ในวิชาแกรมมาร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ผมไม่ได้พิศวาส เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ที่ผมกำลังจะพูด ผมจะพยายามพูดให้สั้นที่สุด, ให้ท่านเบื่อน้อยที่สุด, และให้ท่านเก็บเนื้อหาไปให้ได้มากที่สุด  ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า

บางท่านอาจจะพอยังจำได้ว่า  ประโยคแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.เอกัตถประโยค หรือ simple sentence ประโยคใจความเดียว เช่น He walks. I play football.

2. อเนกัตถประโยค หรือ compound sentence ประโยคมากกว่า 1 ใจความ โดยนำ simple sentence หลายประโยคมารวมกัน โดยมีคำเชื่อม เช่น and, but เช่น Somchai and Sommai walk to school. Somchai palys football, but Sommai plays badminton.

3. สังกรประโยค หรือ complex sentence คือประโยคที่มีใจความหลักอยู่ 1 ใจความ ที่เหลือเป็นใจความรองหรืออนุประโยค เช่น Somchai lives in a house where he was born.

       เราจะพบประโยคทั้ง 3 แบบนี้ ตอนเราอ่านข่าว, บทความ หรือ story โดยคนเขียนเขาจะใช้ประโยคแบบนั้นแบบนี้ สั้นบ้าง ยาวบ้าง สลับกันไปสลับกันมาตามความเหมาะสม ให้เนื้อหาที่เขาต้องการสื่อน่าอ่าน  เพราะถ้าใช้ประโยคแบบเดียวก็คงน่าเบื่อ เช่น ใช้ประโยค simple sentence แบบเดียว เราคนอ่านก็จะรู้สึกเหมือนกับว่า กำลังอ่านแบบฝึกหัดเรียน ขั้น ป.1 เช่น story ในลิงค์นี้ ใช้ simple sentence อย่างเดียว

http://www.rong-chang.com/easykids/

       แต่ประเด็นที่ผมต้องการจะพูดในวันนี้ก็คือว่า ถ้าท่านจะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าด้วยการพูดหรือเขียน ท่านสามารถใช้ประโยคทั้ง 3 แบบ คือ simple, compound และ complex sentence สลับไปมาได้อย่างเหมาะสมดังใจหรือไม่?

ถ้าเป็นครูบางท่านเวลาสอนเรื่องนี้ เขาอาจจะสอนให้เข้าใจชนิดของประโยคให้กระจ่าง และก็สอนวิธีเปลี่ยน simple เป็น compound หรือ complex sentence ซึ่งถ้าจะหาเว็บเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก็มีอยู่มากพอสมควร เช่น

เว็บภาษาไทย

Combining Simple Sentences

การใช้ คำเชื่อม Conjunction - OKNation

การเชื่อมประโยค กับคำ หรือกลุ่มคำ

การเชื่อมประโยค (sentence combining) 

การเชื่อมประโยคโดยใช้ relative clauses

เว็บภาษาอังกฤษ

Combining Sentences for Variety and Clarity

Sentence-Combining Skills - Guide to Grammar and Writing (ลิงค์นี้ดีมาก มี exercise ให้ทำพร้อมเฉลย)

Sentence Combining - Activities for ESL Students

http://grammar.about.com/od/grammarfaq/f/faqsentcomb.htm

What Is Sentence Combining and How Does It Work? 

        แต่สำหรับผม ซึ่งไม่ได้มีความพิศวาสกับแกรมมาร์เป็นการส่วนตัว เว็บพวกนี้แม้มีประโยชน์มาก แต่ผมจะกัดฟันอ่านให้เข้าใจเพียงเที่ยวเดียวแหละครับ  เพราะผมมีความเชื่อว่า ภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  คือ เราจะเขียนได้ดีก็ต่อเมื่อเราอ่านเยอะ และไม่ใช่อ่านเยอะเฉย ๆ นะครับ ให้อ่านพร้อมกับสังเกต เช่น เขาใช้ศัพท์ยังไง, ผูกประโยคยังไง, เชื่อมประโยคยังไง ฯลฯ ถ้าเราพยายามอ่านแบบสังเกต จนการช่างสังเกตกลายเป็นนิสัยในการอ่านของเรา เราก็จะได้เรียนรู้ grammar & writing ที่เป็นเนื้อเป็นตัว เป็น automatic ซึ่งไม่ใช่ grammar & writing แบบทฤษฎีในตำรา

       ที่ 2 ลิงค์นี้ มีเนื้อหาที่ท่านสามารถเข้าไปฝึกอ่าน เพื่อเพาะความสามารถในการเขียน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างประโยค – เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ที่เรากำลังคุยกันในวันนี้

[1] ห้องอ่านข่าว – ฟังข่าว ของเว็บ e4thai.com

[2] ดาวน์โหลดหนังสืออ่านนอกเวลากว่า 150 เล่ม

       กับอีกแหล่งหนึ่งที่ผมขอแนะนำ คือ การเรียนการเชื่อมประโยคกับเว็บประโยคตัวอย่าง ท่านอาจจะพิมพ์คำจำพวกนี้ลงไป เช่น and, but, or, that, who, what, which, where, why, whose, how และก็จะเห็นว่าคำพวกนี้มันเข้าไปทำหน้าที่ในการเชื่อมประโยคได้ยังไง เมื่อเห็นบ่อย ๆ พอถึงเวลาที่จะเชื่อมประโยคด้วยตัวเองก็จะทำได้

เว็บ ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ

แถม:จาก  หลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับปรับปรุงใหม่ - อ.สมคิด กุลชล

English Grammar SK

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com