Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอังกฤษ (คนไทยแต่ง)

รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอังกฤษ (คนไทยแต่ง)

 

หนังสือทุกเล่มที่ดาวน์โหลดในหน้านี้ แต่งโดยคนไทย เพื่อคนไทยใช้ศึกษาภาษาอังกฤษ หรือเป็นหนังสือ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย

▬►ดาวน์โหลด หนังสือของ กศน. ชั้นประถม, ชั้นมัธยมต้น, และชั้นมัธยมปลาย หลายวิชา หลายเล่ม

▬► ดาวน์โหลด ตำราภาษาอังกฤษแปลไทย ชุด "for Thai Students" 6 เล่ม

ตำราเรียน

 (1) ภาษาอังกฤษประถมศึกษา   - คลิก

 (2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 – ระดับปวช.   - คลิก

(3) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 – ระดับปวช.  -  คลิก
(4) ภาษาอังกฤษมัธยมต้น   -คลิก

 (5) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - ม.ต้น   - คลิก

(6) ภาษาอังกฤษ-มัธยมปลาย   - คลิก 

 (7) ตำราเรียนภาษาอังกฤษของรามคำแหงมีมากมายให้ดาวน์โหลด ที่นี่

(8)  ตำราภาษาอังกฤษ 3 เล่ม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

 การสนทนา 

 (1) หนังสือ สนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับเดินทางท่องเที่ยว

 (2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 (3) 50 ประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในการสนทนา

 (4) ฝึกพูดสนทนา กับประโยค ไทย-อังกฤษ   100 บทคลิก

 (5) 40 คำที่คนไทยพูด ภ.อังกฤษอย่างผิด ๆ -โดย Andrew Biggs

 (6) 40 อันดับคำผิดที่คนไทยใช่บ่อยที่สุดเวลาพูดภาษาอังกฤษ - แอนดรูว์บิกส์   - คลิก

 (7) สนทนาแบบสบายสบายในชีวิตประจำวัน: ลิงค์ 1 - ลิงค์ 2

 (8) การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน   -คลิก

 (9) 1000 วลีที่ใช้พูดบ่อย (อังกฤษแปลไทย)  คลิก

 (10) 3000 วลี (อังกฤษแปลไทย) ที่ใช้ในการสนทนา คลิก หรือ คลิก

 (11) คำและสำนวนประโยคภาษาอังกฤษ (อาชีวะ)  -คลิก

 (12) ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร  - คลิก

(13) สนทนาภาษาอังกฤษกับTrick ที่บุคลากรนิด้าควรรู้  - คลิก
(14) อังกรี๊ดอังกฤษกับดินฟ้าอากาศ  - คลิก

 (15) วลีที่เป็นประโยชน์สำหรับโอกาสต่าง ๆ รวม 19 หัวข้อ  คลิกดาวน์โหลด

 (16) รวมประโยคภาษาอังกฤษแปลไทย เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน  ไฟล์ pdf=ไฟล์ word

(17) คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คลิก

(18)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 - อาจารย์ปฏิมา มเหศวร

(19) ศัพท์สำคัญที่ต้องใช้บ่อยในประโยคสนทนา – อธิบายโดย ดิก ออกซฟอร์ด อังกฤษ-ไทย  คลิก

(20) คู่มือการสนทนาในชีวิตประจำวัน จัดทำโดย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา - เป็นภาษาอังกฤษ -  คลิก

(21) คำและสำนวนประโยคภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนและครูอาชีวศึกษา คลิก

(22) "100 วิธี พูดอังกฤษ แบบเหนือชั้น !" - 100 Ways to Say in English  คลิก

(23) 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น! (100 WAYS TO SAY IN ENGLISH) คลิก

(24) บทวิทยุกระจายเสียง รายการ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English for Daily Life

 

สนทนาสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

(1) การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2  รวมเล่ม -    คลิก

 (2) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม -คลิก

 (3) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานร้านอาหาร  - คลิก

 (4) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม  -คลิก

 (5) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม  - คลิก

 (6) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรม  - คลิก

 (7) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแม่บ้านของโรงแรม   -คลิก

 (8) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน -คลิก เล่ม1,เล่ม2

 (9) การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว 1 -คลิก

      การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว  2-คลิก

 (10) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพมัคคุเทศก์    - คลิก

 (11) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายสินค้า -คลิก

 (12) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย    -คลิก

 (13) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายของ - คลิก

 (14) คู่มือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง -คลิก

 (15) ดาวน์โหลด หนังสือ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง(แท็กซี่)  คลิก

(16) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด -คลิก

(17) คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ  คลิก

(18) สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษชุด English Phrasebook ฉบับพกพา 7 เล่ม  -คลิก

 แกรมมาร์

 (1) English Grammar & Exercises for Thai students   -คลิก

(2) The Bible of Grammar  -คลิก
(3) Ultimate Grammar Book   -คลิก

(4) คำอธิบายไวยากรณ์Parts of Speech  -คลิก

(5) โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Syntax)  -คลิก

(6) ไวยากรณ์หกหน้า   -  คลิก

(7) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - วันดีโตสุวรรณ )-คลิก

(8)สรุปเรื่องTenses   - คลิก

(9) en101- ภาษาอังกฤษมูลฐาน1 (ม.รามคำแหง)  -คลิก
(10) en102 -
ประโยคและคำศัพท์ (ม.รามคำแหง)  - คลิก
(11) CU-TEP GRAMMAR   - คลิก
(12) หลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับปรับปรุงใหม่ - อ.สมคิด กุลชล Part: 1-2-3-4-5-6 

หรือถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์เดียวก็ได้ ขนาดประมาณ 60 MB แต่ความชัดลดลงหน่อย คลิก

(13) Standard English Grammar โดย อาจารย์ สำราญ คำยิ่ง ACE, CGEt - คลิก

(14) ดาวน์โหลด ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1, 2, 3

(15) Yindii Online English Grammar

(16)"เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา"

(17)หนังสือแกรมมาร์อาจารย์ไทยแต่งที่อ่านง่ายมาก - "สุดยอด Grammar" คลิก

(18)หนังสือแกรมมาร์อาจารย์ไทยแต่งที่อ่านง่ายมาก - English Grammar

(19)แนะนำ 100 Golden Grammar Rules โดย Michael Swan (แปลไทย)

(20) แจกตำรา tense 2 เล่ม, ศัพท์ อังกฤษ-ไทย 1 เล่ม

(21) ...รู้ทัน สันดาน TENSE คลิก

(22) English Grammar ทำอย่างไร จึงจะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี - ปูพื้นตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจริง ๆ - คลิก

(23) รู้ทัน Tense ภาษาอังกฤษ

(24) สรุปเนื้อหา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(25) คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษไม่ผิดไวยากรณ์

(26) เข้าไปแล้ว ดูที่ → เล่มที่ 4,6,7

 สำหรับคุณครู

 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตาม CEFR ระดับประถมฯ-มัธยมฯ

 สอบ TOEIC

 (1) ดาวน์โหลดหนังสือ ทีเด็ดพิชิต TOEIC ข้อสอบ 900 ข้อพร้อมเฉลย

 ศัพท์

 (1)การเดาความหมายของศัพท์ - วิชัยมากอยู่ - คลิก

 (2)เทคนิคการเดาศัพท์ - คลิก

 (3)หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ -  คลิก

(4) เทคนิค การจดจำ - การแปล คำศัพท์ อังกฤษ - ไทย Prefix Suffix & Root คลิก หรือ  คลิก

 List คำศัพท์

5,000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ [5,000 (English - Thai) Picture Dictionary ] คลิก

4000 คำ ภาพศัพท์ อังกฤษ - ไทย คลิก

สนุกกับการสะกดคำไปกับครูตุ้ม คลิก

 คำศัพท์และรูปภาพ: แบ่งตามหมวดหมู่เพื่อประกอบตำราเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน - คลิก

 ศัพท์1000 คำที่พบบ่อยที่สุดพร้อมคำแปล - คลิก

 คำศัพท์ 1,000 คำแรก พร้อมคำแปล ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ   คลิก  หรือ  ลิงก์นี้

 ศัพท์ 2000 คำ (แปลไทย) ที่ Longman  ใช้อธิบายความหมายของศัพท์ในดิกทั้งเล่ม คลิก

 ศัพท์ 3000 คำ (แปลไทย) ที่ Oxford ใช้อธิบายความหมายของศัพท์ในดิกทั้งเล่ม -  คลิก

 ศัพท์คำพ้อง3,000 คำแรกจากหนังสือศัพท์คำพ้องอังกฤษไทย,ไฟล์doc -คลิก,ไฟล์pdf - คลิก

 ไฟล์ ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย

 ศัพท์ยาก 1,000 คำ พร้อมคำแปลไทย ใช้เตรียมสอบ TOEFL - คลิกดาวน์โหลด

 ศึกษาศัพท์หมวดจากภาพ อังกฤษ – ไทย  คลิกดาวน์โหลด

 คำศัพท์จากข่าวรวบรวมโดยครูมงคลคลังมนตรี.จาก นสพ Bangkok Post - คลิก

 คู่มือศัพท์ภาษาอังกฤษสำหนับการท่องเที่ยวโดยชุมชน -  คลิก

 รวมศัพท์ป.6, ม.3, ม.6 รวบรวมโดยครูมงคลคลังมนตรี -  คลิก

สำนวนสะเด็ด -  คลิก

 เรียนศัพท์กับแฮร์รี่พอตเตอร์  -  คลิก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ ๕๐๐ คำ

 ศัพท์ อาการปวด ชื่อโรค (ไทย-อังกฤษ) ไฟล์ pdf - คลิก

 ศัพท์พื้นฐาน + คำอ่าน + คำแปล 3,500 คำคลิก: http://goo.gl/loYRvk

 คำศัพท์ + คำแปล 772 คำคลิก: http://goo.gl/iGSsVE

หนังสือ "รวมคำศัพท์พร้อมภาพประกอบสำหรับนักเรียน" → คลิก

 

 ชุดการเรียน

 ชุดที่ 1: ตำรา“Follow Me” [ pdf ] ภาษาไทย (แต่ละเล่มขนาดประมาณ20 MB)

 ♥เล่มที่1 unit ที่1-15

  เล่มที่2 unit ที่ 16-30 

 เล่มที่ 3 unit ที่ 31 - 45 

 เล่มที่ 4 unit ที่ 46 - 60

 ไฟล์เสียง “Follow Me” [ mp3] ภาษาอังกฤษ (แต่ละไฟล์ขนาดประมาณ25-30  MB) ใช้คู่กับ ตำรา“Follow Me” [ pdf ] ภาษาไทย

 ♥ ไฟล์ที่ 1 unit ที่ 1 - 10

 ♥ ไฟล์ที่ 2 unit ที่ 11 - 20

 ♥ ไฟล์ที่ 3 unit ที่ 21 - 30

 ♥ ไฟล์ที่ 4 unit ที่ 31 - 40

 ♥ ไฟล์ที่ 5 unit ที่ 41 - 50

 ♥ ไฟล์ที่ 6 unit ที่ 51 - 60

 ชุดที่ 2: English for You ภาคภาษาไทย 96 บท -คลิก

 การอ่าน (Reading)

 ดาวน์โหลดหนังสือภาษาอังกฤษอ่านนอกเวลา พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า 28 เล่ม

 E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา(อ.ลำดวน รอดสถิตย์)- คลิก

 ประโยคภาษาอังกฤษกว่า4000 ประโยค (แปลไทย) -  คลิก

 แปลข่าว กับคอลัมน์ "Translate It" นสพ. Bangkok Post ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf / ไฟล์ word

 en201 - การอ่านเอาความ (ม.รามคำแหง) -  คลิก

 en202 - การอ่านตีความ (ม.รามคำแหง) -  คลิก

 en306 - การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (ม.รามคำแหง) - คลิก

TL325 ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน - คลิก

 EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธีแปล โดย รศ.อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล

 EN421 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ (Journalistic English)

 คำคมภาษาอังกฤษ โดนๆ (อังกฤษ แปลไทย)

 ฝึกแปล อังกฤษเป็นไทย 800 ประโยค พร้อมดูเฉลย

 ศึกษาประโยคสนทนา อังกฤษ – ไทย 1,000 ประโยค

 อ่าน กามนิต-วาสิฏฐี ไทย - อังกฤษ

 รวมบทความ ภาษาอังกฤษ แปลไทย(1)  คลิกดาวน์โหลด

 รวมบทความ ภาษาอังกฤษ แปลไทย (2)  คลิก

เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ 

 การเขียน (Writing)

 วิธีกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ -  คลิก

 หนังสือราชการภาษาอังกฤษตามระเบียบงานสารบัญ -  คลิก 

รายชื่อตำแหน่งตามระเบียบ กพ. (ไทย-อังกฤษ) -  คลิก

หลักการแปล - สัญฉวี สายบัว คลิก

 ข้อสอบ-ถาม/ตอบ

 เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ O-NET มัธยมศึกษาปีที่  3 - คลิก

ข้อสอบ O-Net พร้อมเฉลย, ป.6, ม.3, ม.6

คู่มือการสอบ Exit - Exam ภาษาอังกฤษ

ดิกชันนารี

 Longman Basic English – Thai Dictionary(มีประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ และคำแปลประโยคเป็นภาษาไทย)

  Part 1 Part 2  หรือ  คลิกดาวน์โหลดไฟล์เดียว ที่นี่

Oxford-River Books English-Thai Dictionary : พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย คลิก

แนะนำวิธีเรียนภาษาอังกฤษ

เก่งอังกฤษง่าย ๆ สไตล์แพนด้า  คลิก

 ธรรมะ

 ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ภาษาไทย+อังกฤษ ท่าน ว.วชิรเมธี

 “เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” ไทยเทียบอังกฤษ บทต่อบท

 "หลวงปู่ฝากไว้" และ "Gifts He Left Behind" ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย - บทต่อบท  คลิก 

 คำถามดี... มีคำตอบ Good Question Good Answer

 สุภาษิต อังกฤษ - ไทย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 กฎแห่งกรรม ที่หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เล่าให้ฟัง (ภาษาไทย+อังกฤษ)

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com