Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ธุรกิจ อังกฤษ – ไทย

 b english

สวัสดีครับ

          สิ่งที่เราเรียกว่า “ศัพท์เฉพาะทาง”, “ศัพท์เทคนิค” หรือ technical terms นั้น ถ้ามีคนรู้จักและใช้กันมาก ๆ มันก็จะกลายเป็นศัพท์ทั่วไปที่ใคร ๆ ถูกคาดหวังว่าต้องรู้  มองในแง่นี้ การเรียนรู้คำศัพท์ที่คนกลุ่มนั้น ๆ เขาใช้ (แต่เราไม่ได้ใช้) ก็คือการเปิดใจ-เปิดทัศนะของเรา เข้าไปรับรู้โลกของเขา ตัวอย่างที่ดีก็เช่น ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ พจนานุกรมคำใหม่ฯ คลิก ที่รวมคำที่วัยรุ่นใช้ ช่วยทำให้ใครที่ห่างไกลวัยรุ่นได้เข้าใจเขามากขึ้น

          แวดวง “ธุรกิจ” ก็มีศัพท์ของเขาเองซึ่งคนที่ไม่ใช่นักธุรกิจอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้าง  และเว็บที่อธิบายความหมายของศัพท์ธุรกิจ ถ้าเป็นเว็บภาษาอังกฤษก็มีมากมาย เช่น

business vocabulary โดย Google คลิก

business vocabulary ดูคลิป YouTube คลิก

เว็บ Business Dictionary คลิก

ดาวน์โหดหนังสือภาษาอังกฤษ ศัพท์ธุรกิจ:

  คลิกที่นี่

  ลงทะเบียนที่นี่,

  พิมพ์ business vocabulary ในช่อง Search, 

  คลิกเลือกเล่มที่ต้องการ

  ดาวน์โหลดหนังสือ โดยคลิกที่ Mirror

เว็บศัพท์ธุรกิจที่น่าลองเข้าไปดู: เว็บ 1เว็บ 2เว็บ 3เว็บ 4เว็บ 5

*******
ส่วนเว็บไทยที่มีศัพท์ธุรกิจ อังกฤษ แปลไทย ที่น่าสนใจ มีหลายเว็บอยู่เหมือนกัน ดังนี้ครับ

http://parichat-dew.blogspot.com1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

http://www.db4business.com/business_meaning.htm

http://www.nationejobs.com/content/tiptools/howto/template.php?conno=74

http://anuck.blogspot.com/

http://titinun-seen.blogspot.com/

     ผมได้ save ศัพท์ธุรกิจ อังกฤษ – ไทย จากทั้ง 5 เว็บข้างบนไว้หมดแล้ว

ถ้าท่านต้องการก็ เชิญคลิกดาวน์โหลด

 

วิธีค้นศัพท์

 

1.กด Control + F

 

2.พิมพ์คำที่ต้องการค้น

 

**********

 

ที่มา: http://parichat-dew.blogspot.com/

 

ศัพท์ ธุรกิจ อังกฤษ – ไทย 120 คำ

 

1. Absorption

 

การรวมธุรกิจเล็กเข้าด้วยกันกับธุรกิจใหญ่

 

2. Accountability

 

1) สภาพที่บุคคลหนึ่งสามารถที่จะกระทำงานที่เขามีสิทธิ

 

อำนาจที่จำเป็น โดยเขาเป็นผู้รับผิดชอบผลการกระทำนั้น ๆ

 

2) กระบวนการรายงานตามสายบังคับบัญชาถึงผลงานของกลุ่ม

 

ทำงาน หรือหน่วยงานที่ย่อยกว่า

 

3. Achievement

 

การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

4. Acquisition

 

การขยายกิจการแบบเข้าไปซื้อ

 

5. Added valve

 

การเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการจากกระบวนการผลิตหรือ

 

การกระจาย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังแรงงาน

 

เปลี่ยนแปลงวัตถุให้มีมูลค่าสูงขึ้น บางครั้งวัดด้วยส่วนต่าง

 

ระหว่างรายได้ จากการขายและรายจ่ายของการลงทุนค่า

 

วัตถุดิบและค่าแรง

 

6. Agent

 

ตัวแทน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน

 

ในการซื้อหรือขายหรือในการทำสัญญา

 

7. Allocation

 

1) การแบ่งทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายกิจกรรมแต่ละอย่างของ

 

แผนกต่าง ๆในองค์กร

 

2) จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร

 

8. Annotation

 

บันทึกซึ่งใช้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือวิจารณ์ เสนอแนะหรืออธิบาย

 

เอกสารที่ส่งมาก่อนหน้านี้แล้ว

 

9. Annual report

 

รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจ

 

ประจำปีจากผู้อำนวยการบริษัทถึงผู้ถือหุ้น

 

10. Aptitude test

 

การทดสอบความถนัด การทดสอบเพื่อค้นหาความเหมาะสม

 

ในการทำงานเฉพาะอย่างของคน หน่วยงานบางงานใช้การ

 

ทดสอบนี้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน

 

11. Arbitrage

 

การหากำไรจากส่วนต่างของราคาของหลักทรัพย์ เงินตราหรือ

 

สินค้าในตลาดต่างกัน โดยสั่งซื้อในตลาดที่ราคาต่ำกว่าและส่ง

 

ขายในราคาที่สูงกว่า

 

12. Attrition

 

1) การลดจำนวนพนักงาน อันเนื่องมาจากการลาออก

 

ปลดออก ปลดเกษียณ โยกย้าย

 

2) การบีบให้พนักงานที่ไม่เป็นที่ต้องการลาออก โดยการ

 

วิจารณ์ ใช้การกดดันอย่างสม่ำเสมอ

 

13. Authority

 

1) อำนาจตามกฎหมายซึ่งผูกติดอยู่กับฐานะตำแหน่งลำดับชั้น

 

2) การให้สิทธิอำนาจโดยองค์กรและการยอมรับโดยพนักงาน

 

ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดสามารถที่จะออกคำสั่งตัดสินใจ

 

และบังคับบัญชาลูกน้อง

 

3) (authorities) ศูนย์เอกสารทางการซึ่งธนาคารรับรองและ

 

เชื่อถือ

 

14. Behavioral approach

 

ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ

 

15. Benefit (in kind)

 

1) ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจาก

 

เงินเดือนหรือค่าจ้าง (fringe benefit)

 

2) ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการตกลงใจซื้อขาย

 

สินค้าใด สินค้าหนึ่ง เช่น การแจกแถม ให้สิทธิต่าง ๆ

 

ในการซื้อสินค้า

 

16. Black Market

 

ตลาดมืด การซื้อขายสินค้านอกตลาดที่ควบคุมโดยรัฐบาล

 

ไม่ว่าเป็นการควบคุมราคาหรือควบคุมปริมาณ (การปันส่วน)

 

17. Blacklist

 

บัญชีดำ รายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดี

 

เสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย

 

18. Blue-collar workers

 

คนงานที่ทำงานในกระบวนการผลิตโดยตรง เช่น คนงาน

 

โรงงาน ซึ่งต่างกับ white-collar workers ซึ่งทำงานใน

 

สำนักงาน

 

19. Bond

 

พันธบัตรหรือเอกสารที่ผู้ลงนามรับรองว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ถือ

 

ตามระยะเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ที่ออก

 

เอกสารนี้คือ รัฐบาล ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และบริษัท

 

20. Bonus

 

การให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนักงานประจำงวดหกเดือน

 

หรือ 1 ปี โดยพิจารณาจากผลงานของพนักงานและกำไร

 

ขององค์กร บางแห่งก็มีการประกันล่วงหน้าว่า จะให้โบนัส

 

ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ การให้โบนัส เป็นการให้แรงจูงใจผู้ทำงาน

 

ที่สำคัญวิธีหนึ่ง แต่ก็มีข้อควรคำนึงอยู่บ้างว่า ไม่ควรให้สูง

 

จนบิดเบือนโครงสร้าง เงินเดือนหรือทำให้ผู้บริหารที่ต้อง

 

การโบนัสมาก ๆ มุ่งแต่การหากำไรระยะสั้น โดยคำนึงถึงผล

 

ประโยชน์ระยะยาวขององค์กร น้อยกว่าที่ควรเป็น

 

21. Bottom up

 

ระบบการบริหารจัดการแบบให้คนงานจากข้างล่างสุดมี

 

ส่วนในการเสนอแนะว่าปรับปรุงงานอย่างไร แทนที่จะให้

 

ผู้บริหารเป็น ผู้สั่งจากบนลงล่าง (to down) แบบเก่าวิธีนี้มัก

 

ให้ผลดี เพราะคนงานจะเชื่อและอยากทำสิ่งที่ตัวเขาเองเสนอ

 

มากกว่าสิ่งที่เขาถูกสั่ง เป็นวิธีการที่ญี่ปุ่นใช้มากอย่างได้ผล

 

และกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น แต่ผู้บริหารมักเคยชิน

 

กับวิธีการเก่าและไม่ยอมรับอย่างแท้จริง

 

22. Brainstorming

 

กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิธีการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม

 

ให้แนวทางต่าง ๆ ให้มากที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้น ความคิด

 

ต่าง ๆ จะจดบันทึกไว้และนำมาประเมินคุณค่าภายหลัง

 

23. Budget

 

งบประมาณ ประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรหรือ

 

ประเทศสำหรับช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เช่น งบประมาณปีถัดไป

 

24. Budgetary control

 

ระบบบริหารธุรกิจที่ใช้การตั้งงบประมาณรายได้รายจ่าย

 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆหลังจากนั้นจึงเอารายได้

 

รายจ่ายจากการดำเนินงานจริง ๆ มาเปรียบเทียบกับการ

 

คาดการณ์ดังกล่าว

 

25. Business administration

 

สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม, การชี้นำหรือการ

 

บริหารจัดการขององค์กรทางธุรกิจ

 

26. Business cycle

 

วัฏจักรหรือวงจรทางธุรกิจ ช่วงที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระหว่าง

 

ช่วงธุรกิจที่เฟื่องฟูกับซบเซา

 

27. Business plan

 

แผนธุรกิจ แผนที่เตรียมโดยผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเสนอต่อ

 

ผู้ลงทุน โดยการอธิบายแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ และข้อมูล

 

เบื้องต้นในเรื่องการตลาด การหาทุน และการดำเนินการเพื่อชี้

 

ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นโครงการที่น่าสนใจที่จะลงทุน

 

28. Capital budgeting

 

การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต

 

29. Capitalism

 

ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชน

 

หรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่าย

 

เพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยการแข่งขันกันในตลาดเสรี

 

30. Cash flow

 

กระแสเงินสด

 

1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัท

 

เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน

 

2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด

 

31. Certification

 

การรับรองเอกสารทางการ เช่น การจบหลักสูตรการศึกษา

 

อบรมหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

 

32. Chairman

 

ประธานกรรมการบริหารขององค์กร ผู้ดูแลฝ่ายบริหารใน

 

นามของผู้ถือหุ้น ในสมัยก่อนไม่ได้มีการแยกกันอย่าง

 

เด็ดขาดระหว่างประธานกรรมการบริหารกับกรรมการ

 

ผู้จัดการใหญ่ (chief executive officer) แต่การบริหารสมัย

 

ใหม่มีการแยกกันอย่างเด่นชัดมากขึ้น โดยประธานกรรมการ

 

บริหารเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารงานของกรรมการ

 

ผู้จัดการใหญ่

 

33. Coaching

 

การพัฒนาคุณภาพและทักษะของคนในองค์กรให้ทำงาน

 

ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น มีความหมายมากกว่าการฝึกอบรม

 

ธรรมดา คือเหมือนกับการติวเข้มหรือฝึกฝนอย่างเข้มงวด

 

เพื่อหวังผลเลิศ

 

34. Commerce

 

พาณิชยกรรม การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิด

 

ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออกการธนาคาร

 

และการประกันภัย

 

35. Committee

 

คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งมา เพื่อพิจารณาและ

 

รายงานต่างๆ

 

36. Compromise

 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง โดย

 

การหาทางออกแบบประนีประนอมที่อย่างน้อยให้ความ

 

พอใจแก่คู่กรณีบางส่วน

 

37. Consumption

 

การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความ

 

ต้องการของคน

 

38. Contract

 

1) สัญญาตามกฎหมาย

 

2) สัญญาระหว่างคน 2 คนขึ้นไปที่จะทำหรือไม่ทำ

 

อย่างหนึ่งอย่างใด

 

39. Credit

 

1) การให้บุคคลมีสิทธิชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าแล้ว

 

ระยะเวลาหนึ่ง

 

2) ศัพท์ทางบัญชี หมายถึง รายการที่ได้รับการชำระเงิน

 

3) การที่ธนาคารให้วงเงินที่จะจ่ายให้แก่บุคคลจำนวนหนึ่ง

 

40. Deal

 

การตกลงทางธุรกิจ

 

41. Deflation

 

เงินฝืด การที่ระดับราคาของสินค้าโดยทั่วไปหรือปริมาณเงิน

 

หมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยลดลง ตรงข้ามกับคำว่า inflation

 

ราคาเฟ้อ หรือเงินเฟ้อ บางครั้งระดับราคาอาจไม่ได้ลดลงก็ได้

 

แต่การเติบโตของเศรษฐกิจช้าลง เพราะมีปริมาณเงินหมุนเวียน

 

และการจับจ่ายใช้สอยลดลง

 

42. Demand

 

อุปสงค์ ความต้องการสินค้าในปริมาณต่าง ๆ ตามแต่ราคาของ

 

สินค้านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

 

43. Depression

 

ช่วงที่ธุรกิจตกต่ำติดต่อกัน ซึ่งแสดงออกในรูปของการที่สินค้า

 

ขายไม่ออก และคนว่างงานกันมาก

 

44. Discharge

 

ปลดคนงานออกเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

 

45. Dividend

 

เงินปันผลกำไรของบริษัทส่วนที่นำมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวด ๆ

 

46. Enfranchise

 

ให้สิทธิในการออกเสียง

 

47. Enterprise

 

1) บริษัท รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นส่วน กิจการทางธุรกิจต่าง ๆ

 

2) โครงการการลงทุน

 

3) ความตั้งใจที่จะริเริ่มอะไรใหม่ ๆ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ

 

และเสี่ยง

 

48. Executive

 

เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการ

 

ควบคุมดูแลการทำงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

 

49. Feedback

 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการทำงาน เพื่อประกอบการตัด

 

สินใจในอนาคต รวมทั้งเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

 

2) การป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขหรือ

 

ควบคุม

 

50. Franchise

 

การที่องค์การหนึ่งให้สิทธิผู้อื่นเป็นผู้ขายสินค้าหรือ

 

บริการในท้องที่หนึ่งเพื่อผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียม

 

หรือการแบ่งปันผลกำไรกัน

 

51. Funding

 

1) การหาทุนมาดำเนินงาน

 

2) การเปลี่ยนจากหนี้สินระยะสั้นเป็นระยะยาว

 

52. Gross domestic product

 

(GDP)

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ-มูลค่าสินค้าและบริการ

 

ของประเทศที่ผลิตโดยผู้ประกอบการภายในประเทศ ไม่รวม

 

รายได้สุทธิจากต่างประเทศ

 

53. Growth rate

 

อัตราเจริญเติบโต หรือการเพิ่มของผลผลิตในระบบ

 

เศรษฐกิจมักจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่ผ่านมา

 

54. Human skill

 

ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

55. Ideology

 

อุดมการณ์ ระบบความเชื่อที่ครอบงำค่านิยมคนกลุ่มใหญ่ ในสังคม

 

56. Incentives

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจดึงดูดคน เช่น

 

การให้เงินเดือนสูง สวัสดิการ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

 

ความรับผิดชอบ ให้โบนัส ฯลฯ

 

57. Innovation

 

1) การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่

 

2) เป้าหมายสำหรับการพัฒนาองค์กร ซึ่งอาจมีการชี้นำมาจาก

 

ข้างนอก หรือข้างในองค์กรก็ได้

 

58. Internal audit

 

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทโดยทางบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเอง

 

59. Investment

 

การลงทุน การนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่ม

 

60. Job description

 

การอธิบายตำแหน่งอย่างละเอียดว่า งานนั้น ๆ ต้องการคน

 

มีความสามารถอย่างไร สำหรับทำอะไร

 

61. Joint venture

 

การลงทุนร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป

 

62. Layoff

 

การเลิกจ้างงาน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดปริมาณการผลิต

 

63. Leader

 

ผู้นำ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความคิด, บุคลิกที่มีอำนาจ และ

 

ปัจจัยอื่น ๆ จนสามารถนำทางและควบคุมทัศนะคติ และการกระทำ

 

ของคนอื่น ๆ ได้

 

64. Leasing

 

วิธีการได้ทรัพย์สินหรือสิ่งของมาใช้โดยไม่ต้องซื้อ หากเป็นการ

 

เช่าโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ

 

65. Liquidity

 

สภาพคล่อง สภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ

 

มีเงินสดหมุนเวียนพอจ่ายให้กับผู้มาถอนเงินทวงหนี้ได้

 

66. Loyalty

 

ความจงรักภักดีที่คนมีต่อกลุ่มและเป้าหมายของกลุ่ม

 

67. Management

 

การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการวางแผน การอำนวยการ

 

และการควบคุมคนทำงาน และสภาพแวดล้อม

 

68. Market value

 

ราคาปัจจุบันที่สินค้าหนึ่งสินค้าใดสามารถขายได้ในตลาด

 

69. Mass production

 

การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อ

 

ประสิทธิภาพหรือความประหยัด

 

70. Merger

 

การที่บริษัทมากกว่า 2 แห่ง รวมเป็นบริษัทเดียวกัน

 

71. Motion

 

ข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ลงมติ

 

72. Negotiation

 

การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เรื่องเงื่อนไขการ

 

ทำงาน ค่าจ้างและอื่น ๆ

 

73. Norm

 

บรรทัดฐานของกลุ่ม ซึ่งคาดหมายให้สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม

 

74. Organization

 

องค์กร เครื่องมือที่จะทำให้กลุ่มหรือทีมทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุ

 

เป้าหมายบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่างคน

 

ต่างทำ หน่วยพื้นฐานขององค์กร คือบทบาท (role) ของคนใน

 

องค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรยังคงอยู่ได้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ตัวสมาชิกหลายครั้งก็ตาม

 

75. Overtime

 

การทำงานล่วงเวลา คือทำงานนอกเหนือไปจากเวลาทำงาน

 

ตามปกติ ซึ่งนายต้องจ่ายค่าจ้างให้มากกว่าอัตราปกติ

 

76. Participation

 

การมีส่วนร่วมทางจิตใจและอารมณ์ของคนในสถานการณ์กลุ่ม

 

ซึ่งจะส่งเสริมให้เขามีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนทำให้เป้าหมาย

 

ของกลุ่มบรรลุผล

 

77. Partnership

 

การเป็นหุ้นส่วนกันทางกฎหมายของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำ

 

ธุรกิจโดยเสี่ยงร่วมกันและแบ่งปันผลกำไรกัน

 

78. Patent

 

กรรมสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น ไม่ให้คนอื่นนำ

 

สิ่งที่เขาคิดได้ไปหาประโยชน์โดยพลการ

 

79. Procedure

 

การจัดกระบวนการทำงาน จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง

 

80. Quotation

 

การกำหนดราคาและเงื่อนไขในสัญญา ใบแจ้งราคา

 

81. Rationalization

 

1) การจัดองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย งานผลิต

 

2) การประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารที่พัฒนาแล้ว เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ

 

82. Recruitment

 

กระบวนการเลือกสรรผู้สมัครงานเข้าดำรงตำแหน่งงานที่ว่าง

 

ตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งาน การระบุตำแหน่ง

 

งานการประกาศรับสมัคร หรือส่งแมวมองสืบหาผู้สมัคร การ

 

ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

 

83. Reinforcement

 

กระบวนการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง โดยการ

 

ให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

 

84. Resolution

 

ข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การ

 

85. Revenue

 

1) รายได้จากการขายสินค้า ทรัพย์สิน หรือการลงทุน

 

2) รายได้จากภาษีอากร ฯลฯ

 

86. Statement

 

งบการเงินของธุรกิจ งบเงินฝากธนาคารของลูกค้า

 

87. Strategic planning

 

การวางแผนสำคัญ ๆ ขององค์กรทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดย

 

มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายและการจัดสรรการใช้ทรัพยากร

 

88. SWOT

 

ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

 

การวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการท้าทายขององค์กร

 

เพื่อการวางแผนและการทำการตลาด

 

89. Synergy

 

สถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสอง

 

ขึ้นไป ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผล

 

ที่ได้มาบวกกัน

 

90. Takeover

 

การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น ไม่ว่า

 

โดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้น

 

ข้างมาก

 

91. Technical barriers

 

มาตรการกีดกันทางการค้า โดยใช้ประเด็นทางเทคนิค เช่น

 

มาตรฐาน เป็นข้ออ้าง

 

92. Time management

 

กฎระเบียบการทำงานและกิจกรรมตามหมายกำหนดการที่

 

เฉพาะเจาะจง

 

93. Timework

 

ระบบการจ่ายค่าจ้างโดยคิดตามชั่วโมงทำงานไม่ได้คิดตาม

 

ปริมาณผลผลิต

 

94. Trade deficit

 

ขาดดุลการค้า สภาพที่มูลค่าสินค้าเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าออก

 

95. Trade union

 

สหภาพแรงงาน สมาคมของคนงาน ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองและ

 

พัฒนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยการต่อรองและติดตาม

 

ดูแลให้นายจ้างทำตามสัญญาที่ตกลงกัน เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม

 

ปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น ลดชั่วโมงการทำงานและสิทธิ

 

ประโยชน์อื่น ๆ

 

96. Turnover

 

1) ปริมาณธุรกิจ ยอดขาย

 

2) อัตราส่วนระหว่างยอดขายกับเงินลงทุนหรือสินค้าในสต๊อก

 

ในระยะหนึ่งหรือปีหนึ่ง เพื่อดูว่าในระยะดังกล่าวสินค้าที่

 

ขายไปหมุนได้เป็นกี่เท่าของเงินทุน

 

3) ร้อยละของคนงานที่ลาออกระหว่างปี

 

97. Utility

 

1) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ประโยชน์หรือความพอใจ

 

ที่ผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้า

 

2) การให้บริการที่เป็นประโยชน์ เช่น Public utility การให้

 

บริการสาธารณะ น้ำประปา ไฟฟ้า

 

98. Value added

 

การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ อันเป็นผลมาจากกระบวน

 

การผลิตหรือจัดจำหน่ายซึ่งรวมทั้งการทำให้สินค้ามีคุณภาพ

 

หรือดูดีขึ้น (ดู Added value)

 

99. Welfare function

 

หน้าที่หลักของการบริหารบุคคล ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบ

 

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในองค์กร ทั้งในด้านกายภาพ

 

จิตใจและสังคม เช่น การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่

 

ทำงาน การให้สิทธิพนักงานลาคลอด การจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็ก

 

เล็กในที่ทำงาน

 

100. Zero-based budgetting

 

วิธีการตั้งงบประมาณแบบเริ่มจากฐานศูนย์ของหน่วยงานรัฐบาล

 

หรือองค์กรที่ไม่มีจุดประสงค์ในการค้ากำไร โดยการตั้งสมมติฐาน

 

ว่างบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจากศูนย์

 

ตอนต้นปีงบประมาณ และกำหนดงบประมาณโดยการวิเคราะห์

 

ผลงานที่ผ่านมา ต้นทุนและประโยชน์ที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อ

 

ที่จะหาทางลดทอนหรือยกเลิกโครงการที่ให้ผลตอบแทนน้อย

 

หรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

 

101.net profit กำไรสุทธิ

 

102.financial shortfall ขาดทุน

 

103.globalization ความเปลี่ยนแปลงที่กระทบถึงกันทั่วโลก

 

104.a (monetary) loan เงินกู้

 

105.credit เงินเชื่อ

 

106.capital เงินทุน

 

107.inflation เงินเฟ้อ

 

108.to profit; earn ได้กำไร

 

109.the SET; Stock Exchange of Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

110.economic policy นโยบายทางเศรษฐกิจ

 

111.A Cash Psyments Journal สมุดรายวันจ่ายเงินสด

 

112.Activity Ratio วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

 

113.Assets สินทรัพย์

 

114.Contribution Margin กำไรส่วนเกิน

 

115.Cost of Goods Sale ต้นทุนขาย

 

116.Expenses ค่าใช้จ่าย

 

117.Raw Materials วัตถุดิบ

 

118.Revenues รายได้

 

119.Sharoholders'Equity ส่วนของผู้ถือหุ้น

 

120.Tax Expenses ภาษีจ่าย

 

agent นายหน้า

 

budget งบประมาณ

 

captalist นายทุน

 

shareholder ผู้ถือหุ้น

 

dividend เงินปันผล

 

overdraft เงินเบิกเกินบัญชี

 

promissory note ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 

treasury bill ตั๋วเงินคลัง

 

bill of exchang ตั๋วแลกเงิน

 

commom stock หุ้นสามัญ

 

preferred stock หุ้นบุริมสิทธิ

 

term lone เงินกู้ยืม

 

investment การลงทุน

 

inflation ภาวะเงินเฟ้อ

 

currency กระแสเงินตรา

 

debt หนี้สิน

 

 

 

ที่มาhttp://www.db4business.com/business_meaning.htm

 

A Cash Psyments Journal 

Acceptance Sampling

Accounts Payable Ledger

Accounts Receivable Ledger| 

Activity Ratio 

Assets 

Average Collection Period 

Average Cost 

Average Rate of Return 

Basic Earning Power Ratio 

Benefit

Benchmarking 

Capital

Capital Budgets 

Cash Budgets 

Contribution Margin 

Controlling Accounts 

Cost 


Cost of Goods Sale 

Credit 

Current Assets

Current Liabilities

Current Ratio 

Debt Ratio 

Expenses 

Factory Supplies

Financial Statement 

Finished Goods

Fixed Assets 

Freight Cost 

General Ledger

Goods In Process 

Income Tax

Internal Rate of Raturn

Inventory Management

Inventory Turnover

Investment Project Analysis

Liabilities 

Liquidity Ratio

Net Present Value 

Net Cash Flow 

Net Present Value 

Net Profit 

Non - Current Liabilities 

Operating Budgets

Operating Expenses

Overhead Cost

Partners'Equity 

Payback Period 

Price Index

Profitbility Ratios

Raw Materials 

Return on Equity

Revenue or Sales

Revenues 

Sale Journal

Scenario 

Scrap value

Sharoholders'Equity 

Special Journal

Straight - line Depreciation

Subsidiary Ledger

Tax Expenses

Tines Interst Earned 


สมุดรายวัน จ่ายเงินสด 

การยอมรับการสุ่มตัวอย่าง

สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ 

สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

สินทรัพย์ 

ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ย

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์ 

ผลตอบแทนของโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ

การเทียบสมรรถนะ 

ทุน

งบประมาณลงทุน

งบประมาณเงินสด 

กำไรส่วนเกิน 

บัญชีคุมยอด 

ต้นทุน


ต้นทุนขาย 

บันทึกบัญชีด้านเครดิต 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

ค่าใช้จ่าย 

วัสดุโรงงงาน 

งบการเงิน 

สินค้าสำเร็จรูป 

สินทรัพย์ถาวร

ค่าใช้จ่ายขนส่งเรือ /เครื่องบิน

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

สินค้าที่อยู่ช่วงการผลิต

ภาษีรายได้ หรือภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด)

วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

การจัดการสินค้าคงเหลือ

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์คงเหลือ

การวิเคราะห์โครงการลงทุน

หนี้สิน 

วิเคราะห์สภาพคล่อง

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

กระแสเงินสดสุทธิ 

มูลค่าปัจจุบัน 

กำไรสุทธิ 

หนี้สินระยะยาว

งบประมาณดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 

ระยะเวลาคืนทุน 

การพยากรณ์ทางการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละของยอดขาย

การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

สมุดรายวันซื้อ 

วัตถุดิบ 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ

รายได้หรือยอดขาย 

รายได้ 

สมุดรายวันขาย 

สถานการณ์สมมติ

มูลค่าเศษซาก 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สมุดรายวันเฉพาะ

ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง 

สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย 

ภาษีจ่าย 

อัตราส่วนกำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย

 

 

 

ที่มา: http://www.nationejobs.com/content/tiptools/howto/template.php?conno=74

 

ลำดับ

คำศัพท์

คำอ่าน

ความหมาย

A

1.

accountant

(อะ เคานทันท)

สมุห์บัญชี

2.

advertisement

(อัดเวอทิสมันท)

การโฆษณา

3.

air - conditioning

(แอร์-คอนดิชั่นนิ่ง)

เครื่องปรับอากาศ

4.

applicant

(แอ็พลิคันท)

ผู้ยื่นใบสมัคร

5.

appointment

(แอ๊พพ้อยทเม้นท)

การนัดหมาย

6.

assignment

(อะไซนมันท)

การมอบหมาย

7.

auditor

(ออดิเทอะ)

เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี

8.

award

(อะวอร์ด)

รางวัล

9.

appointment diary

(แอ๊พพ้อยทเม้นท ไดอะรี่)

ไดอารี่นัดหมาย

10.

ashtray

(แอ็ชเทร)

ที่เขี่ยบุหรี่

11.

adhesive tape dispenser

(อัดฮีซิฟว เทป ดิสเพ็นเซอะ)

ตลับเทป กาวชนิดใส

12.

adhesive tape holder

(อัดฮีซีฟว เทป โฮลเด่อร์)

ที่ใส่ม้วนเทปกาวชนิดใส-แบบตั้งโต๊ะ

B

13.

banker

(แบ้งเก่อร์)

นายธนาคาร

14.

blotting pad

(บล็อทติ่ง แพ็ด)

กระดาษซับ

15.

bookcase

(บุคเคส)

ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ

16.

brochure

(โปรชัวร์)

โปรชัวร์ (หนังสือเล่มเล็กๆ)

17.

businessman

(บิชนิสแม็น)

นักธุรกิจ

C

18.

calculator

(แค็ลคิวเลเทอะ)

เครื่องคิดเลข

19.

calendar

(แค็ลลินดะ)

ปฏิทิน

20.

caller

(คอลเล่อะ)

ผู้โทรมาติดต่อ

21.

canteen

(แคนทีน)

โรงอาหาร

22.

car park

(คาร์ พาร์ค)

ที่จอดรถ

23.

carbon paper

(คาบอน เพเพ่อะ)

กระดาษอัดสำเนา

24.

catalogue

(แค็ททะล็อก)

สมุดรายชื่อ/แค็ตตาล็อก

25.

certificate

(เซอะทิฟฟิเก็ท)

หนังสือรับรอง/ใบประกาศ

26.

clerk

(คลาค)

เสมียน, เจ้าพนักงาน

27.

client

(ไคลอันท)

ลูกค้า

28.

clipping

(คลิพพิ่ง)

สิ่งที่ตัดออกมา (จากนิตยสาร ฯลฯ)

29.

computer

(คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์

30.

copying machine

(ค็อฟปี้อิ่ง มาชีน)

เครื่องถ่ายเอกสาร

31.

card index

(คาร์ด อินเด็คซ)

บัตรเรียงอักษร

32.

card index box

(คาร์ด อินเด็คซ บ๊อกซ)

กล่องใส่บัตรเรียงอักษร

33.

cupboard

(คัพบอร์ด)

ตู้ถ้วยชาม

34.

cabinet

(แค็บบิเน็ท)

ตู้เก็บเอกสาร

35.

confidential document

(คอนฟีเด็นทึล ด๊อกคิวเม้นท)

เอกสารลับ

36.

conference table

( ค็อนฟีเร้นส เทเบิ้ล)

โต๊ะประชุม

37.

corner table

(คอเนอะ เทเบิ้ล)

โต๊ะมุมห้อง

38.

cleaning brush

(คลีนนิ่ง บรัช)

แปรงทำความสะอาด

*

co-worker

(โค-เวิคเก่อร์)

เพื่อนร่วมงาน/-colleage

39.

correcting paper (for typing errors)

(คอเร็คติ้ง เพเพ่อะ)

กระดาษแก้คำผิด (สำหรับพิมพ์ดี)

40.

correcting fluid

(คอเร็คติ่ง ฟลุอิด)

น้ำยาลบคำผิด

41.

contract

(คอนแทร็ค)

สัญญา

42.

Credit Manager

(เครดิต แมนนิจเจอะ)

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

43.

cutter bar

(คัตเต่อร์ บาร์)

ที่ตัดกระดาษ

D

44.

delay

(ดิเลย์)

ความล่าช้า

45.

delete

(ดิลีท)

ตัดออก, ขีดทิ้ง

46.

deliver

(ดิลิเว่อร์)

ส่งมอบ

47.

desk chair

(เด็สค แชร์)

เก้าอี้หมุน

48.

diskette

(ดิสเก็ท)

แผ่นบันทึกข้อมูล

49.

desk

(เด็สค)

โต๊ะ

50.

desk drawer

(เด็สค ดรอเว่อร์)

ลิ้นชักโต๊ะ

51.

desk lamp

(เด็สค แล็มพ)

โคมไฟตั้งโต๊ะ

52.

direct line

(ไดเร็ค ไลน)

สายตรง (โทรศัพท์)

*

dictating machine

(ดิคเททติ้ง มะชีน)

เครื่องบันทึกเสียงสั่งงาน

E

53.

eraser

(อิเรเซอะ)

ยางลบ

54.

elevator

(เอ็ลลิเวเทอะ)

ลิฟต์/บันไดไฟฟ้า

55.

engagement

(อินเก็จเม้นท)

การนัดหมาย/หมั้น

56.

engineer

(เอ็นจิเนีย)

วิศวกร

57.

envelop

(เอ็นเว็ลลัพ)

ซอง

58.

equipment

(อีควีฟเม้นท)

อุปกรณ์/เครื่องมือ

59.

experience

(อิคสเพียเรียนส)

ประสบการณ์

60.

explain

(เอ๊กซเพลน)

อธิบาย

61.

extend

(เอ็กซเท็น)

ต่อ (โทรศัพท์)

F

62.

facsimile (Fax)

(แฟ็คชิมมิลิ/แฟ๊กซ์)

แฟกซ์

63.

file

(ไฟล)

แฟ้มเอกสาร

64.

filing cabinet

(ไฟลิ่ง แค็บบิเน็ท)

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร

65.

filing shelves

(ไฟลิ่ง เช็ลฟว)

หิ้งเอกสาร

66.

Factory Manager

(แฟ็คตอรี่ แม็ทนิจเจอะ)

ผู้จัดการโรงงาน

67.

floppy

(ฟลอปปี)

จานชนิดอ่อน

G

68.

glue

(กลู)

กาว

69.

General Manager

(เจ็นนึรึล แม็นเนเจอ)

ผู้จัดการใหญ่

70.

graduation

(แกร็ดจิวเอชัน)

สำเร็จการศึกษา/รับปริญญา

*

globalization

(โกลบาไลเซชัน)

โลกาภิวัตน์

H

71.

Human Resources Depertment

(ฮิวมัน ริซอส ดิพาทมึนท)

แผนกบุคคล

I

72.

incoming call

(อินคัมมิง คอล)

โทรศัพท์เข้า

73.

informal

(อินฟอมัล)

ไม่เป็นทางการ

74.

information

(อินฟอเมชัน)

ข้อมูล

75.

intercom

(อินเทอคอม)

โทรศัพท์ภายใน

76.

introduce

(อินโทรดิวซ)

แนะนำ

77.

invoice

(อินวอยซ)

ใบส่งของ

*

Information Technology (IT)

(อินฟอเมชัน เท็คน็อลโลจิ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

K

78.

keyboard

(คีบอด)

แป้นพิมพ์

L

79.

letter tray

(เล็ทเทอ เทร)

ถาดใส่จดหมาย

80.

license

(ไลซึนซ)

ใบอนุญาต

81.

liquid paper

(ลิควิค เพเพอ)

น้ำยาลบคำผิด

82.

life (elevator)

(ไลฟ/เอ็ลลิเวเทอ)

ลิฟต์

*

library

(ไลเบรริ)

ห้องสมุด

M

83.

magazine

(แม็กกาซีน)

นิตยสาร

84.

mail

(เมล)

จดหมาย/ไปรษณียภัณฑ์

85.

manager

(แม็นนิจเจอะ)

ผู้จัดการ

86.

Managing Director

(แม็นนิจจิ่ง ไดเร็คเต่อร์)

กรรมการผู้จัดการ

87.

Marketing Department

(มาร์เก็ตติ่ง ดีพาร์ทเม้นท)

ฝ่ายการตลาด

88.

matter

(แม็ทเท่อะ)

เรื่องราว

89.

meeting

(มีทติ้ง)

การประชุม

90.

message

(เม็สชิจ)

ข่าวสาร

91.

memo sheet

(เมโม ชีท)

กระดาษบันทึกช่วยจำ

92.

moistener

(มอยชึ่นเน่อะ)

ฟองน้ำสำหรับติดแสตมป์

N

93.

neatly

(นีทลี่)

อย่างเรียบร้อย/เป็นระเบียบ

94.

no-smoking area

(โน-สโมคกิ่ง แอเรีย)

บริเวณห้ามสูบบุหรี่

95.

note pad

(โนตแพ็ด)

กระดาษบันทึก

O

96.

occupation

(อ็อคคิวเพชั่น)

อาชีพ

97.

offer

(อ็อฟเฟ่อะ)

เสนอ

98.

office automation

(อ๊อฟฟิซ ออโตเมชั่น)

เครื่องใช้ในสำนักงาน

99.

Office Manager

(อ๊อฟฟิซ แม็นนิจเจอะ)

ผู้จัดการสำนักงาน

100.

operator

(อ๊อฟเพอะเรเต่อร์)

พนักงานรับโทรศัพท์

101.

out of town

(เอ้าท อ็อฟ ทาวน)

ออกไปนอกเมือง/ไม่อยู่

102.

outstanding

(เอ้าทสแตนดิ่ง)

ค้างชำระ/เด่น

P

103.

Personal Computer (PC)

(เพอซึนนีล คอมพิวเตอร์/พีซี)

คอมพิวเตอร์ส่วนตัว

104.

paper clip

(เพเพ่อะ คลิพ)

ลวดเสียบกระดาษ

105.

paperweight

(เพเพ่อะ เว็ท)

ที่ทับกระดาษ

106.

permission

(เพอะมิชชั่น)

การอนุญาต/อนุมัติ

107.

personality

(เพอซะแน็ลลิทิ)

อุปนิสัย/บุคลิกลักษณะส่วนตัว

108.

Personal Department

(เพอซะเน็ล ดีพาร์เม้นท์)

แผนกบุคคล

109.

photocopier

(เพอะมิชชั่น)

เครื่องถ่ายเอกสาร

110.

preparation

(เพร็พพะเรชั่น)

การเตรียมพร้อม

111.

printer

(พริ้นเต่อร์)

เครื่องพิมพ์/ช่างพิมพ์

112.

priority

(ไพรออริตี้)

สิทธิพิเศษ/ก่อน

113.

production Manager

(โพรดักชั่น แม็นนิจเจ่อะ)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

114.

promise

(พร็อพมิส)

สัญญา

115.

promotion

(โพรโมชั่น)

การส่งเสริม/สนับสนุน

116.

propose

(โพรโพส)

เสนอ

117.

punch

(พันซ)

เครื่องเจาะรูกระดาษ

118.

Purchasing Department

(เพอเซสซิ่ง ดีพาร์ทเม้นท์)

แผนกจัดซื้อ

119.

pencil sharpener

(เพนซิล ชาร์พเพนเน่อะ)

กบเหลาดินสอ

120.

picture

(พิคเซ่อะ)

รูปภาพ

121.

paper feed

(เพเพ่อะ ฟิด)

เครื่องป้อนกระดาษ

*

Public Relations

(พับลิค รีเลชั่นส)

แผนกประชาสัมพันธ์

R

122.

reel of adhesive tape

(รีล ออฟ แอ็ดฮีซีฟว เทป)

ม้วนเทปกาวชนิดใส

123.

ruler

(รูเลอะ)

ไม้บรรทัด

124.

rubber

(รับเบ่อะ)

ยางลบ

125.

receptionist

(รีเซ็พชั่นนิสท)

พนักงานต้อนรับ

126.

recommend

(เร็คคะเม็นด)

แนะนำ/รับรอง

127.

registered mail

(เร็จจิสเทอะท เมล)

จดหมายลงทะเบียน

128.

reminder

(ริไมนเดอะ)

ผู้เตือน

129.

remittance

(รีมิททึนส)

การส่งเงิน/โอนเงิน

130.

repair

(รีแพร์)

ซ่อมแซม

131.

repeat

(รีพีท)

ซ้ำ

132.

report

(รีพอร์ท)

รายงาน

133.

request

 

 

 

 

 

ที่มาhttp://anuck.blogspot.com/

 

Society Marketing = การตลาดเพ่อสังคม
Need = ความจำเป็น
Want = ความต้องการ
From Utility = อรรถประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์
Time Utility = อรรถประโยชน์ด้านเวลา
Place Utility = อรรถประโยชน์สถานที่
Ownership Utility = อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ
Information Utility = อรรถประโยชน์ด้านข้อมูล
Culture = กล่องดำ
Motivation = แรงจูงใจ
Product = ผลิตภัณฑ์
Raw materials = วัตถุดิบ
Product Line = สายผลิตภัณฑ์
Product ltem = หน่วยผลิตภัณฑ์
Innovation = นวัตกรรม
Product Life Cycle = วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
Introduction = ขั้นแนะนำ
Growth = เจริญเติบโต
Maturity = ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่
Declin = ขั้นตกต่ำ
Style = สไตล์
Fashion = แฟชั่นฺ
Brand = ตรายี่ห้อ
Brand Name = ชื่อยี่ห้อ
Brand Mark = เครื่องหมายการค้า
Multi Beand = กลยุทธ์หลายตรายี่ห้อง
Package = บรรจุภัณฑ์
Packageing = การบรรจุภัณฑ์
Label = ฉลาก
Price = ราคา
Value = มูลค่า
Fixed Cost = ต้นทุนคงที่
Variable Cost = ต้นทุนผันแปร
One Price Policy = นโยบายราคาเดียว
Cash Discount = ส่วนลดเงินสด
Trade Discount = ส่วนลดการค้า
Middleman = คนกลาง
Merchant Middleman = พ่อค้าคนกลาง

 

Data Management System = ระบบงานแฟ้มข้อมูลหลัก
Production Order Management = ระบบงานรับคำสั่งผลิต
Master Production Scheduling = ระบบงานวางแผนการผลิตหลัก
Capacity Requirement Planning = ระบบงานวางแผนกำลังการผลิต
Material Requirement Planning = ระบบงานวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
Shop Floor Management = ระบบงานควบคุมการผลิต
Project Contract Management = ระบบงานบริหารโครงการ
Preventive Maintenance System = ระบบงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
Production Cost Analysis System = ระบบงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
Inventory Control System = ระบบงานควบคุมสินค้าคงคลัง
Sale Order System = ระบบงานขาย
Purchase Order System = ระบบงานจัดซื้อ

 

public relation = ประชาสัมพันธ์
novation = นวัตกรรม
supplier = ผู้จัดส่งวัตถุดิบ
consumer = ผู้บริโภค
branb conpettion= การแข่งขันระหว่างตรายี่ห้อ
marketing Evironment= สภาพแวดล้อมทางการตลาด
economic Evironment = สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
motivapion = แรงจูงใจ
personalipy = บุคลิกภาพ
social Needs = ความต้องการทางสังคม
Informapion Sactors=ปัญจัยด้านข้อมูลข่าวสาร

 

1.Agent - ตัวแทน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหรือในการทำสัญญา
2.Annual report - รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจประจำปีจากผู้อำนวยการบริษัทถึงผู้ถือหุ้น
3.Arbitrage- การหากำไรจากส่วนต่างของราคาของหลักทรัพย์ เงินตราหรือสินค้าในตลาดต่างกัน โดยสั่งซื้อในตลาดที่ราคาต่ำกว่าและส่งขายในราคาที่สูงกว่า
4.Blacklist - บัญชีดำ รายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดีเสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย
5.Rate of Return - อัตราผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับในรูปแบบต่างๆ จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไรจากส่วนต่างของราคาเมื่อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
6.Registrar - นายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำหน้าที่รับฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ และออกใบหลักทรัพย์
7.Money Market - ตลาดเงิน คือ ตลาดที่มีการระดมเงินทุน และการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี รวมทั้ง การโอนเงิน และการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้น
8.Options - สิทธิที่จะซื้อหรือขายตราสารหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้สิทธินี้ ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
9.Conversion Price - ราคาแปลงสภาพของตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้
10.Corporate Bond - หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด
11.Coupon Payment - การจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือตราสารหนี้ในแต่ละงวด
12.Discount Bond - ตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าพาร์ หรือมูลค่าที่ตราไว้
13.(Par Value)Fed Fund Rate - คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับเงินกู้ระยะสั้น (ระยะเวลา 1 คืน) กับธนาคารอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้
14.Financial Market - ตลาดการเงิน คือ ตลาดที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมกับผู้ที่ต้องการเงิน ถือเป็นแหล่งกลางที่ระดมเงินออมจากผู้ที่มีเงินและจัดสรรเงินทุนแก่ผู้ ประกอบการ
15.Accrued Interest - ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า ดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งจะนับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร
16.Business Risk - ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือความเสี่ยงที่บริษัทอาจเผชิญปัญหาที่ทำให้ บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
17.(economic)inflation - เงินเฟ้อ
18. Stock Exchconference การประชุม
19.salary เงินเดือน
20.overdroxt การเบิกเงินเกินบัญชี
21.agenda ระเบียบวาระการประชุม
22.ange of Thailand - ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
23.Behavioral approach- ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
24.Benefit (in kind) - 1) ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง
25.(fringe benefit)2) ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการตกลงใจซื้อขายสินค้าใด สินค้าหนึ่ง เช่น การแจกแถม ให้สิทธิต่าง ๆในการซื้อสินค้า
26.Black Market - ตลาดมืด การซื้อขายสินค้านอกตลาดที่ควบคุมโดยรัฐบาลไม่ว่าเป็นการควบคุมราคาหรือควบ คุมปริมาณ (การปันส่วน ประเทศไทย )
27.Capital budgeting -การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต
28.Capitalism -ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชน หรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่าย เพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยการแข่งขันกันในตลาดเสรี
29.Cash flow กระแสเงินสด- 1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัท เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน 2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด

 

 

 

ที่มาhttp://titinun-seen.blogspot.com/

 

apology ขอโทษ

 

benefit กำไร

 

complaint การร้องเรียน

 

consultant ที่ปรึกษา

 

facility ความสะดวก

 

retail ขายปลีก

 

satisfaction ความพึงพอใจ

 

solution วิธีแก้ไข

 

special offer ข้อเสนอพิเศษ

 

deliver ส่ง

 

handle ถือไว้ครอบครอง

 

refund ชำระหนี้

 

available ว่างอยู่

 

exceptional ยกเว้น

 

potential เป็นไปได้

 

realistic เหมือนจริง

 

reasonable อย่างมีเหตุมีผล

 

sympathetic เห็นอกเห็นใจ

 

unique ลักษณะพิเศษ

 

simply อย่างง่าย

 

aviation การบิน

 

defect จุดบกพร่อง

 

display การแสดง การเปิดเผย

 

freebie ตั๋วฟรี

 

lean manufacturing การผลิต

 

market leader ตลาดชั้นนำ

 

milestone ขั้นตอน

 

phase ระยะ

 

seminar การสัมมนา

 

showcase ตู้โชว์

 

subsidiary สิ่งที่ช่วยเสริม

 

turnover อัตราการขาย

 

warehouse คลังสินค้า

 

workshop ห้องทำงาน

 

eliminate ปล่อยของเสีย

 

expand ขยาย แผ่กว้าง

 

implement ดำเนินการ

 

increase เพิ่มขึ้น

 

remain steady ยังคงต่อเนื่อง

 

annual รายปี

 

conventional เกี่ยวกับการประชุม

 

efficient ที่มีประสิทธิภาพ

 

faulty ซึ่งมีข้อผิดพลาด

 

flexible มีความยืดหยุ่น

 

specific คุณสมบัติพิเศษ

 

importantly อย่างสำคัญ

 

strongly อย่างแข็งแรง

 

originally อย่างดั้งเดิม

 

amount จำนวน

 

appraisal การตั้งราคา

 

approach การเข้าถึง

 

auction ประมูล

 

campaign โฆษณา

 

client ลูกค้า

 

collateral หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้

 

dedication การอุทิศ

 

demonstration การแสดง การพิสูจน์

 

distribution การกระจาย

 

entrepreneur ผู้บริการธุรกิจ

 

financial banking การเงิน

 

industrail estate บริเวณที่ดินที่มีโรงงานอุตสาหกรรม

 

interest ผลประโยชน์

 

intern ผู้ถูกกักกัน

 

loan เงินที่ให้กู้ยืม

 

magnate คนใหญ่โต คนมั่งมี

 

makeover ทำเกิน

 

motto ภาษิต คำขวัญ

 

outskirts ชานเมือง นอกเมือง

 

poverty ความยากจน

 

productivity ความสามารถในการผลิต

 

purchase การซื้อ

 

reputation ชื่อเสียง

 

risk อัตราการเสี่ยง

 

sample ของทดลอง

 

secrecy การปกปิด ความลับ

 

section แผนก

 

shortage ขาดแคลน

 

trade fair ตลาดนัด การค้าขายงานออกร้าน

 

trademark เครื่องหมายการค้า

 

vicious circle วัฏจักรเลวร้ายที่หมุนเวียน

 

working conditions เงื่อนไขการทำงาน

 

achieve บรรลุผล สำเร็จ

 

attribute to คุณสมบัติ

 

cope with รับมือกับ

 

demand ความต้องการ

 

hire เช่า จ้าง

 

invest ลงทุน

 

launch ลงมือดำเนินการ

 

manage ซอมซ่อ

 

pioneer นำทาง บุกเบิก

 

reveal เปิดเผย

 

set up จัดตั้ง

 

commercial ซึ่งเกี่ยวกับการค้า

 

cooperative ที่ร่วมแรงร่วมใจ

 

globle สากล ทั่วโลก

 

hands-on ในมือ รับภาระ

 

prestigious ที่มีชื่อเสียง

 

public เกี่ยวกับสาธารณะชน

 

revolutionary เกี่ยวกับการปฏิวัติ

 

sophisticated ที่ผ่านประสบการณ์มามาก

 

unsurpassed ไม่มีใครเหนือกว่า

 

well-infromed มีความรู้กว้างขวาง

 

accidentally โดยบังเอิญ

 

effectively อย่างมีประสิทธิภาพ

 

eventually ในที่สุด

 

eternally อย่างนิรันดร

 

famously อย่างมีชื่อเสียง

 

successfully ประสบความสำเร็จอย่างรุ่งเรือง

 

Synergy

 

สถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสองขึ้นไป

 

ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผลที่ได้มาบวกกัน

 

Takeover

 

การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น

 

ไม่ว่าโดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้นข้างมาก 

 

Technical barriers

 

มาตรการกีดกันทางการค้า โดยใช้ประเด็นทางเทคนิค

 

เช่นมาตรฐาน เป็นข้ออ้าง

 

Patent

 

กรรมสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น

 

ไม่ให้คนอื่นนำสิ่งที่เขาคิดได้ไปหาประโยชน์โดยพลการ

 

Joint venture

 

การลงทุนร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป

 

appraisal

 

การประเมิน , การตีราคา

 

Technical barriers

 

มาตรการกีดกันทางการค้า โดยใช้ประเด็นทางเทคนิค เช่นมาตรฐาน เป็นข้ออ้าง

 

Dividend

 

เงินปันผลกำไรของบริษัทส่วนที่นำมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวด ๆ

 

Enfranchise

 

ให้สิทธิในการออกเสียง

 

Depression

 

ช่วงที่ธุรกิจตกต่ำติดต่อกัน ซึ่งแสดงออกในรูปของการที่สินค้า ขายไม่ออก

 

และคนว่างงานกันมาก

 

Discharge

 

ปลดคนงานออกเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

 

Deflation

 

เงินฝืด การที่ระดับราคาของสินค้าโดยทั่วไปหรือปริมาณเงิน หมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยลดลง ตรงข้ามกับคำว่า inflation ราคาเฟ้อ หรือเงินเฟ้อ บางครั้งระดับราคาอาจไม่ได้ลดลงก็ได้ แต่การเติบโตของเศรษฐกิจช้าลง เพราะมีปริมาณเงินหมุนเวียน และการจับจ่ายใช้สอยลดลง

 

Demand

 

อุปสงค์ ความต้องการสินค้าในปริมาณต่าง ๆ ตามแต่ราคาของ สินค้านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

 

Credit

 

การให้บุคคลมีสิทธิชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าแล้ว ระยะเวลาหนึ่ง

 

ศัพท์ทางบัญชี หมายถึง รายการที่ได้รับการชำระเงิน

 

การที่ธนาคารให้วงเงินที่จะจ่ายให้แก่บุคคลจำนวนหนึ่ง

 

Deal

 

การตกลงทางธุรกิจ

 

Consumption

 

การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความ ต้องการของคน

 

conference ที่ประชุมใหญ่

 

candidate ผู้สมัคร

 

application การสมัครงาน

 

deposit เงินฝากธนาคาร

 

straightforward อย่างตรงไปตรงมา

 

overdraft เงินถอนเกินบัญชี

 

landlord เจ้าของที่ดิน

 

register ลงทะเบียน

 

opportunity โอกาส

 

unemployed ว่างงาน

 

aboard ต่างประเทศ

 

colleague เพื่อนร่วมงาน

 

contract สัญญาทางธุรกิจ

 

curriculum vitae ประวัติส่วนตัว

 

landline โทรศัพท์บ้าน

 

bank account สมุดบัญชี

 

accommodation ที่พัก

 

forieng language ภาษาต่างประเทศ

 

cover letter จดหมายสมัครงาน

 

work placement หน้าที่การงาน

 

luxurious หรูหรา

 

upmarket ตลาดของชนชั้นสูง

 

convenience สะดวก

 

special facilities บริการพิเศษ

 

deal with ติดต่อ

 

discount ลดราคา

 

agenda วาระการประชุม

 

standadize มาตรฐาน

 

exchange แลกเปลี่ยน

 

interrupt พูดแทรก

 

put through ติดต่อกับ

 

พิพัฒน์ 

Facebook -Twitter - Google+

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com